Csapágy készlet, szimeringek, olcsó csapágy, csapágy tartozék készlet

Complex Csapágy Kft.

Tájékoztató

Adatkezelő: Complex Csapágy Kft.

Adatkezelő székhelye: 1152 Budapest, Rákosmező u. 47.

Adatkezelő elérhetősége: info@complexcsapagy.com

Adatkezelő képviselője: Végi András ügyvezető

2. Adatkezelés szabályai

Complex Csapágy Kft.

info@complexcsapagy.com

adatvédelmi felelős: Sidelszki Adrien

Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2018. május 25. napjától visszavonásig tart.

Mint a www.complexcsapagy.com (továbbiakban: honlap) üzemeltetője, a Complex Csapágy Kft. tájékoztatja látogatóit, hogy jelen honlappal kapcsolatosan csak a jelen adatvédelmi tájékoztatóba foglaltak alapján kezel személyes adatokat.

E tájékoztató a Complex Csapágy Kft. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata alapján készült, tárgyi hatálya kiterjed a Complex Csapágy Kft. által a honlap üzemeltetése során megvalósított minden olyan folyamatra, amely során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3. § 2. pontjában meghatározott személyes adat kezelése megvalósul.

A jelen tájékoztató fogalmai megegyeznek az Info tv. 3. §-ában meghatározott értelmező fogalom magyarázatokkal.

A Complex Csapágy Kft. kijelenti, hogy személyes adatot csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében kezel. A kezelt személyes adatokat magáncélra nem használja fel, az adatkezelés mindenkor megfelel a célhoz kötöttség alapelvének -amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.

A Complex Csapágy Kft személyes adatot csak az érintett előzetes hozzájárulása vagy törvényi előírás alapján kezel.

Jelen tájékoztató célja, hogy a Complex Csapágy Kft az adat felvétele előtt minden esetben közölje az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját és az adatkezelésre vonatkozó minden fontos információt.

A Complex Csapágy Kft. szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. Ennek céljából a személyes adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező munkatársaink Titoktartási nyilatkozatot tettek.

A Complex Csapágy Kft. mindenkori ügyvezető igazgatója a Complex Csapágy Kft. sajátosságainak figyelembe vételével határozza meg az adatvédelem szervezetét, az adatvédelemre valamint az azzal összefüggő tevékenységre vonatkozó feladat- és hatásköröket, és jelöli ki az adatkezelés felügyeletét ellátó személyt.

A Complex Csapágy Kft. munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba. A személyes adatok tárolása, elhelyezése úgy került kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére nem hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

3. Az érintettek jogainak érvényesítése

Az a természetes személy, aki a személyes adat alapján közvetlenül vagy közvetve azonosítható, tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését vagy az adatok harmadik fél részére történő továbbítását a Complex Csapágy Kft. feltüntetett elérhetőségein.

A Complex Csapágy Kft. a beérkezett, az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére az érkezésétől számított legkésőbb 30 - tiltakozási jog gyakorlása esetén 5 - napon belül írásban, közérthető formában választ ad.

A tájékoztatás kiterjed az Info tv. 15. § (1) bekezdésében meghatározott információkra, amennyiben az érintett tájékoztatása törvény alapján nem tagadható meg.

A tájékoztatás fő szabály szerint ingyenes, költségtérítést Complex Csapágy Kft. csak az Info tv. 15. § (5) bekezdésében meghatározott esetben számít fel.

A Complex Csapágy Kft. kérelmet csak az Info tv. 9. § (1) bekezdésében vagy a 19. §-ában meghatározott okokból utasít el, erre csak indoklással, az Info tv. 16. § (2) bekezdésében meghatározott tájékoztatással, írásban kerül sor.

A valóságnak nem megfelelő adatot az adatot kezelő szervezeti egység vezetője - amennyiben a szükséges adatok és az azokat bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak - helyesbíti, az Info tv. 17. § (2) bekezdésében meghatározott okok fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes adat törlése iránt.

Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára - de legfeljebb 5 napra - az adatkezelést az adatkezelést végző szervezeti egység vezetője felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a kérelmezőt az Info tv. 21. § (2) bekezdésében foglaltak szerint tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot kezelő szervezeti egység vezetője az Info tv. 21. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint jár el. A Complex Csapágy Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. A Complex Csapágy Kft. mentesül azonban az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Ugyanígy nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Az érintett a Complex Csapágy Kft. adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

www.naih.hu

A Complex Csapágy Kft. honlapjának használata során megvalósuló adatkezelések

Az adatkezelés helye:

1152 Budapest, Rákosmező u. 47.

4.1. A honlap adatkezelése

A Complex Csapágy Kft. honlapjához bárki kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül hozzáférhet, a honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat. Nem személyhez kötött információkat azonban korlátlanul és automatikusan gyűjt a weblap a látogatókról. Ezekből az adatokból személyes adat azonban nem nyerhető, így az Info tv. hatálya alá tartozó adatkezelést nem valósul meg.

A Complex Csapágy Kft. a honlapon a Google Analytics webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analytics "sütiket" (cookies), a honlaplátogató számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, amelyek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. A sütik által generált, a honlap használatára vonatkozó információkat (a honlaplátogató IP-címét) a Google amerikai egyesült államokbeli szervereire továbbítja, és ott tárolja.

A Google nem kapcsolja össze a sütik által generált információkat más adatokkal - éppen ezért a hatályos adatvédelmi szabályozás alapján nem valósítja meg személyes adatok kezelését. A honlaplátogató böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával visszautasíthatja a sütik használatát.

A jelen weboldal használatával a honlaplátogató hozzájárul adatainak feldolgozásához a fentiekben meghatározott módon és célokra.

A Google a fenti információkat a honlap az Ön által történő használatának értékelésére, elemzésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportok összeállítására, valamint a honlapon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja.

4.2. Kapcsolatfelvétel a Complex Csapágy Kft.-vel

A Complex Csapágy Kft. honlapján lehetősége van a látogatónak a Complex Csapágy Kft.-vel történő kapcsolatfelvételre: egy űrlap kitöltésével megadhatóak a kapcsolatfelvételhez szükséges releváns adatok. Az adatok elküldésére azonban csak akkor van lehetősége az érintettnek, ha elfogadja a Complex Csapágy Kft. adatkezelési szabályait, ezt egy jelölő négyzet bejelölésével teheti meg, máskülönben nem tudja megküldeni az üzenetét.

Jelen adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása [Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja és 6. § (6) bekezdése], miszerint "az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell".

kezelt adatok köre: név, e-mail cím, tárgy, üzenet szövege

adatkezelés jogalapja: az Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulása. adattárolás határideje: a kapcsolatfelvételi ügy elintézéséig (a cél megvalósulásáig),

adattárolás módja: elektronikus

5. Jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdések

A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben az Info tv. szabályai az irányadóak.

   Complex Csapágy Kft - H-1152 Budapest, Rákosmező u. 47.

 

Cégünkről  Termékek  Partnereink  Szolgáltatásaink  Készlet  Kapcsolat  Elérhetőség  Hírek  Adatvédelem  Tájékoztató